Vedtægter

For Hovedgård cykelklub

 

§ 1.

Navn

Klubbens navn er Hovedgård cykelklub (HCK). den er hjemmehørende i Hovedgård, Horsens Kommune. Foreningen er en afdeling under Hovedgård Idrætsforening

§ 2.

Formål

Klubbens formål er at øge interessen for motions cykling og cykelsporten generelt, ved sportslige og selskabelige arrangementer, og danne rammerne for et godt klubliv med alsidige klubaktiviteter og relevant informationsniveau.                                                                                                                    

§ 3.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motions cykling og cykelsporten generelt.

§ 4.

Kontigent

1.      Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, for det næstkommende år.

2.      Kontingent indbetales inden den 1. april i hvert kalenderår, og betales forud.

3.      Nedsættelse af kontingent kan efter ansøgning bevilges i afdelingen, men stadfæstes af forretningsudvalget. Ansøgningerne skal fornyes hvert år.

 

 

§ 5.

Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske pr. mail og til dem, som ikke er registret i klubben med mailadresse skriftligt pr. brev og via sociale medier. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktiver og passive medlemmer på 16 år og derover, samt 1 af forældrene til børn under 16 år. Valgbare er kun medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis afdelingsbestyrelsen eller hvis mindst 10% af de aktive medlemmer kræver det. Hovedbestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal angive det emne som ønskes behandlet.

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent senest 1 april indeværende år.

§ 6.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrel­sens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalfor­samling. Formanden, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, mens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år samt forældre/værger til medlemmer, der er under 18 år. Hvert medlem kan være repræsenteret af maksimalt 1 forældre/værge.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Suppleanter vælges hvert år.

 

§ 7.

Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning om klubbens virke i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4.      Årets cykelrytter

5.      Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Valg af bestyrelse.

8.      Valg af suppleanter.

9.      Valg af stående udvalg

10. Eventuelt.

§ 8.

Tilslutning

Afdelingen kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund og lign.

§ 9.

Udmeldelse / eksklusion

Udmeldelse skal ske til kassereren senest d. 1. februar, ellers er man medlem og opkræves kontingent for hele sæsonen.

Medlemmer der udviser upassende opførelse, kan til enhver tid ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan vedkommende indstilles til eksklusion af afdelingsbestyrelsen, overfor hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan herefter beslutte den endelige eksklusion.

Det pågældende medlem kan ikke dyrke idræt i andre af foreningens afdelinger før restance forholdet er bragt i orden.

 

 

§ 10.

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal umiddelbart efter regnskabsårets afslutning afgive årsrapport for det foregående år til Hovedgård Idrætsforenings hovedbestyrelse. Årsrapporten forelægges endvidere den ordinære generalforsamling til orientering.

§11.

Afdelingens ophævelse

Afdelingen kan ikke opløses så længe der er 15 stemmeberettigede medlemmer, der ønsker dens fortsatte beståen.

1.       Afdelingen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
Denne bestemmelse gælder ikke en formel opløsning med sammenslutning med anden forening eller tilsvarende formål.

2.       I tilfælde af opløsning skal afdelingens midler tilfalde Hovedgård Idrætsforening.

§ 12.

Udstyr

Under klubtræning samt til løb, skal der køres med godkendt cykelhjelm. Der henstilles til at køre i klubtrøje.

 

Således vedtaget og revideret på generalforsamlingerne i marts 2015 og april 2016